Silicon Direct Zrt. (székhely: 2030 Érd, Bagoly utca 102., Cg. szám. 13-10-041958, adószám: 27050242-2-13), (a továbbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.silicondirect.net internetes oldalt meglátogató természetes személyek (a továbbiakban együttesen Érintett) személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Silicon Direct Zrt. ezúton tájékoztatja az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1. FOGALMAK

a) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

b) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

c) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

d) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

e) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

f) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

g) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

h) „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 1. KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE
Adatkezelés Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Kapcsolatfelvételi űrlap
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca
 • Házszám
A hozzájárulástól számított visszavonásig, vagy – amennyiben az adatkezelés az érdekek mérlegelésén alapul – tiltakozásig vagy az adott kérés teljesítéséig Meglévő és leendő ügyfelek részére kapcsolattartási felület, amelyen keresztül kéréseiket észrevételeiket meg tudják fogalmazni és részünkre megküldeni. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az ügyfél kérésétől függ, és lehet a megkötött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az ügyfél hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) vagy az érdekek mérlegelésén alapuló jogos érdeke, hogy jó szolgáltatást nyújtson a Silicon Direct Zrt. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
Hírlevél, direkt marketing megkeresések Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím A hozzájárulástól számított visszavonásig, leiratkozásig. Reklámcélú, promóciós hírlevelek, direkt marketing megkeresések küldése emailen. Az érintett önkéntes hozzájárulása az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az Érintett jogosult a Silicon Direct Zrt.-hez intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

Az Érintett az adatai helyesbítését, törlését, kiegészítését, zárolását bármikor indokolás nélkül kérheti és élhet adathordozhatósághoz való jogával a Silicon Direct Zrt. 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. címen vagy emailban a info@silicondirect.net írásbeli kérelemmel.

 1. ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen a Silicon Direct Zrt., illetve a Silicon Direct Zrt. munkavállalói jogosultak megismerni, akik az adatokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére a jelen Adatkezelési Tájékoztatóan meghatározottakon túl nem adják át. Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az érintett által megadott adatok továbbítására nem kerül sor. Az adatok az EU területét nem hagyják el. Profilalkotás nem történik.

 1. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

5.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintettnek joga van arra, hogy a Silicon Direct Zrt. által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy a Silicon Direct Zrt. milyen adatot tart nyilván róla, és jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni a Silicon Direct Zrt. részére, aki az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg. A Silicon Direct Zrt. szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása,
 • adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

A Silicon Direct Zrt. a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az érintett részére. Az érintett által kért további másolatokért a Silicon Direct Zrt. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást, úgy az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a Silicon Direct Zrt. az érintett rendelkezésre. Az érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy az érintett a 5. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 6. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

5.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az érintett kérelmére a Silicon Direct Zrt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt tartalommal. A Silicon Direct Zrt. minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

5.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén a Silicon Direct Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Silicon Direct Zrt. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • A Silicon Direct Zrt–nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Silicon Direct Zrt. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A Silicon Direct Zrt. az érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére a Silicon Direct Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Silicon Direct Zrt. gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, v) a személyes adatokat a Silicon Direct Zrt. jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az érintettet a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse, és a továbbiakban felhasználhassa a Silicon Direct Zrt. rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb. Az érintett a rá vonatkozó, a Silicon Direct Zrt. rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz
 • ha ez technikailag megvalósítható a – Silicon Direct Zrt. rendszerében.

A Silicon Direct Zrt. az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy a Silicon Direct Zrt. meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az érintett kérelmében megadja azon adatait, amelyet a Silicon Direct Zrt. részére valamely a Honlapon vagy egyéb módon megadott a részére annak érdekében, hogy be tudja azonosítani az igénylő érintettet a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az érintett e jog keretében legfeljebb azon adatok hordozhatóságát igényelheti, amelyet önkéntesen megadott a Silicon Direct Zrt. részére. Ilyen adat név, e-mail cím. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak a Silicon Direct Zrt. rendszereiből való törlésével.

5.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli a Silicon Direct Zrt. Az érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva tud.

5.7. Az elhunyt érintett megillető jogok más által történő érvényesítése

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a Silicon Direct Zrt.-nél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt személy a Silicon Direct Zrt.-nél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyenesági rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

 • az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja. Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen a Silicon Direct Zrt.-vel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során – az Infotv. és a Rendelet szerinti, – az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. A Silicon Direct Zrt. írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

5.8. Kérelem teljesítésének határideje

A Silicon Direct Zrt. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az 5.1-5.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével a Silicon Direct Zrt. a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a Silicon Direct Zrt. elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Panaszával, észrevételével, vagy jogérvényesítési igényével az érintett az alábbi elérhetőségeken fordulhat az Adatkezelő felé:

 • Név: Silicon Direct Zrt.
 • Levelezési: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A
 • E-mail cím: info@silicondirect.net

Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha a Silicon Direct Zrt. bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) a Silicon Direct Zrt. a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása a Silicon Direct Zrt.-t terheli. Ha a Silicon Direct Zrt-nek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055.; www.naih.hu) fordulhat vagy egyéni ügyének elbírálása érdekében, soronkívüli eljárás keretében az illetékes törvényszék előtt érvényesítheti jogait.

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Web: naih.hu
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A Silicon Direct Zrt. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha a Silicon Direct Zrt. úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 1. ADATBIZTONSÁG

A Silicon Direct Zrt. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Silicon Direct Zrt. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek https://www.silicondirect.net internetes oldalán keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021.12.01. napjától hatályos.

Silicon Direct Zrt.

Adatvédelmi tájékoztató a LETÖLTÉS gombra kattintva tudod letölteni.